stop
play

參觀活動

電話: 2569 1429

 

東龍洲炮台一日遊

                        

日期: 3/11 (六) 
時間: 上午10時至下午5時
名額: 30人(#參加者須年滿16歲)
領隊:
香港考古學會
費用: 全免
截止報名日期:
29/10/2018 (一) 下午5時
(*若報名人數超額,將以抽籤方式決定參加者名單。)

*下載報名表格

 

東涌炮台與香港海防

日期: 8/12 (六) 
時間: 下午2時至5時
名額: 30人(#參加者須年滿16歲)
領隊:
香港考古學會
費用: 全免
截止報名日期:
3/12/2018 (一) 下午5時
(*若報名人數超額,將以抽籤方式決定參加者名單。)

*下載報名表格